පීදෙන්න මල් කැකුලුළු

14407597_1176519775755711_1214287143_nපිපාසිතව දඟලන
අමනුෂ්‍ය මිනිසුන්
ගිජු දෙනෙත් අයාගෙන
සොයන විට ගොදුරු
දියේ ගිලෙන්නා හට
පිදුරු ගහත් නුගක් සේ
දෝත බදා දඟලද්දී
පීදී නොපීදී විකසිත
වතුසුද්ද මල් කැකුළු
පොඩිකර තලන කහබිලියා
ගෑවුණ වල් හිවල් රෑන් නින්දාවකි
ඉඩහසර සකස්කර දුන්
මවුන්ගේ කුසටත් දනිත් නම්
එමව් දේවිද,
තිරසන් අසමජ්ජාත අමානුෂ
පුතුන් හට ඉපදෙන්නට ඉඩක්
ජීවිත ජීවත් කරවන
මහා පොළවට බරක් වන්නට
කළලය බොකු පිටින්
අමු අමුවේම දෝතින්ම
උගුල්වා මිහිදන් කර පස්යට
පොහොර කර සැනසී
නෙතුපියා සුසුමකින් පිටකර
පාපිතර ආත්මය
හිස් අහසට ඉඩදී
පිපෙන්නට වතුසුද්ද මල් කැකුළු…

ෆාතිමා බෙසූනා

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.